PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI NA ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2023-24

Namen izvajanja projektov in drugih dejavnosti šole je vseživljenjsko učenje ter povezovanje s krajem in širšo okolico. Razvijamo in spodbujamo interese učencev in posledično njihovo aktivno vlogo v življenju in delu šole. Vodstvo šole skrbi za uravnoteženost projektov glede na področja in vsebine, časovnost, številčnost … in v povezavi z vizijo in vrednotami šole. V zadnjih letih smo sodelovali na nekaj mednarodnih projektih ter številnih državnih projektih. 

Tek podnebne solidarnosti  – mednarodni projekt

Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km). Vsako leto tudi naši učenci z veseljem prispevajo pretečene kilometre.

Koordinatorica: Janja Kukovič

Mednarodni projekt Pozdrav ptic miru

Glavni cilji projekta pa so:

• razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga,

• razvijanje državljanskih kompetenc,

• aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja, • spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

Koordinatorica projekta: Janja Kukovič

Mednarodni projekt »Pomahajmo v svet«  za 3. razred

Cilji projekta: 

 • Seznanjanje z raznimi kulturami in tradicijami;
 • Otroci pri vključevanju v projekt razvijejo svojo kreativnost , ustvarjalnost,  uporabljajo pridobljena  znanja na področju igre, gibanja, ustvarjanja;
 • Povezovanje med otroki iz evropskih in drugih držav in sklepanje novih prijateljstev;
 • Spoznavanje in učenje varne uporabe računalnika;
 • Promoviranje prostovoljstva, ekologije in humanitarnosti;
 • Učenje tujih besed oz. jezika;
 • Promoviranje Slovenije.
 • Koordinatorica projekta:  Janja Kukovič

Bralna značka – državni projekt

Bralna značka je slovensko gibanje, ki spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Organizirana je v okviru Društva Bralna značka – ZPMS. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo  pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice. Bralna značka se vseskozi močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Koordinatorica projekta: Dušica Bele

 

Policist Leon svetuje– državni projekt

S projektom želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih (promet, šola …). Poleg tega želimo okrepiti partnersko sodelovanje med učenci, učitelji, starši in policijo ter povečati varnost v prometu. Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek Policist Leon svetuje. V njem so obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov in zajemajo več vsebin, prilagojenih tudi letnemu času:

– promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),

– pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),

– nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci …),

– kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine …) in

– kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih …).

Projekt poteka čez vse šolsko leto, z večkratnim obiskom policista pri razrednih urah in pri kolesarskem izpitu.

Koordinatorka projekta: Hedvika Pikl

 

Tradicionalni slovenski zajtrk– državni projekt

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo vsak tretji petek v mesecu novembru, ko obeležujemo dan slovenske hrane. Namen projekta je zboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave, približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarja in čebelarstva ter izobraževati, obveščati in uzaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja.

Koordinatorica projekta: Petra Artnak

 

Otroški parlament– državni projekt

Otroški parlament je državni projekt, ki deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na Nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

Vodja projekta: Dušica bele

 

Tekmovanje za čiste zobke – državni projekt

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je republiško tekmovanje, ki pod strokovnim in organizacijskim vodstvom Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva, poteka po vseh slovenskih osnovnih šolah ter šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami.

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Šentjur je v ta projekt vključena tudi  Podružnična osnovna šola Blagovna. V tekmovanju sodelujejo učenci od 2. do 5. razreda. Cilj projekta je uzavestiti pomembnost rednega in pravilnega umivanja zob za nadaljnjo ustno higieno.

Vodja projekta: Rosanda Klakočer

 

Vrtec v šolski knjižnici  – šolski projekt

Vodja projekta: Dušica Bele

 

Valentinova pošta  – šolski projekt

Projekt Valentinova pošta je namenjen povezovanju učencev in delavcev šole in krepitvi pozitivne klime na šoli. V mesecu februarju bodo tako učenci kot učitelji in drugi delavci na šoli, imeli možnost oddati pisemca z lepimi željami komurkoli na šoli.

Koordinatorica projekta: Petra Artnak

 

 

akcija Pokloni zvezek

Poklonjeni zvezek ali zvezke je dobrodelna akcija, s katero želi Slovenska Karitas zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za preko 12 000 socialno ogroženih osnovnošolcev. Tisti, ki bodo zvezek podarili, naj vanj priložijo lepo misel, morda risbico ali zapišejo pozdrav sovrstniku, ki bo zvezek prejel.

Koordinatorica akcije: Alenka Gradišnik

akcija Drobtinica

Rdeči križ Slovenije skuša tudi preko mednarodne akcije Drobtinica, ozaveščati širšo javnost glede vse bolj pereče problematike nezadostne in/ali nepravilne prehrane naših najmlajših ter spodbujati čut za solidarnost s tistimi, ki so se znašli v stiski.

Koordinatorica  na POŠ Blagovna: Tea Fideršek

DEJAVNOSTI NA ŠOLI

Poletna šola v naravi

Poletno šolo v naravi že vrsto let izvajamo v letovišču Pinesta v Novigradu na Hrvaškem. Delovni načrt PŠN je sestavljen na osnovi dolgoletnih izkušenj in možnosti na samem kraju bivanja ter se deli na več sklopov:

 1. Plavalno opismenjevanje – učitelji plavanja
 2. Spoznavanje favne in flore morskega in obmorskega sveta – biolog
 3. Športni (razvedrilni) – vsi spremljevalci
 4. Dodatni dnevi dejavnosti: tehniški, kulturni, športni dan
 5. Socialni – razredniki

Plavalni tečaj za 3. razred

Za učence 3. razredov izvajamo 20-urni plavalni tečaj s preverjanjem napredka v celjskem bazenu Golovec.

Šolska prehrana (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica)

V šolski kuhinji centralne šole pripravljajo dnevno malico za vse otroke ter kosila za matično in podružnično šolo. V tem šolskem letu pripravljajo dnevno okrog 450 kosil za učence centralne šole, podružnice, zaposlene in abonente. Pripravljamo pa tudi nekaj zajtrkov, čeprav staršem svetujemo, da ta obrok pripravijo doma.

 

 

Dostopnost